Horaires

HORAIRES ADULTES KARATE

Lundi:          18h30 > 20h00

Mercredi:    19h00 > 20h30

Vendredi:    18h30 > 20h00

Samedi:       16h00 > 17h30

Dimanche:  10h00 > 12h00

HORAIRES ADULTES TAI-JITSU

Mardi:            18h30 > 20h00

HORAIRES ENFANTS KARATE

Mercredi:     17h00 > 18h00 (débutants)    et   18h00 > 19h00 (anciens)

Samedi:        14h00 > 15h00 (débutants)    et   15h00 > 16h00 (anciens)

 
HORAIRES QI QONG
Samedi:       17h30 > 18h30